bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Báo cáo tài chính

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 3 năm 2016.

LAS: Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2016 đã soát xét

LAS: Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016 đã soát xét

LAS: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 2 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

LAS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Công bố bản báo cáo tài chính quí 1 năm 2016 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 4 năm 2015 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

LAS: công bố bản báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

LAS: Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 và giải trình biến động lợi nhuận tăng 163,08% so với cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 2 năm 2015. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng 163,08% so với cùng kỳ

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 1 năm 2015

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 1 năm 2015