bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Báo cáo tài chính

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận và Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao giải trình biến động lợi nhuân so với cùng kỳ và BCTC bán niên 2018 đã được soát xét

LAS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 4 năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản giả trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán 

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 3 Văn phòng năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2017

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2017

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và Báo cáo tài chính Bán niên năm 2017 đã được soát xét

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 2 năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 2 năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139