bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Báo cáo tài chính

LAS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 4 năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản giả trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán 

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 3 Văn phòng năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2017

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2017

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và Báo cáo tài chính Bán niên năm 2017 đã được soát xét

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 2 năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 2 năm 2017 và giả trình chênh lệch lợi nhuận

LAS: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.