bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao

Ngày 26/4/2018, tại Hội trường KCN,  Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội; tham dự Đoàn Chủ tọa có ông Phạm Quang Tuyến, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty.
Dự Đại hội còn có thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 170 cổ đông, đại diện cổ đông chiếm 5.868.008 cổ phần có quyền biểu quyết.Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Tại Đại hội, ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT đã trình trước Đại hội báo cáo của Hội đồng về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Mức độ tiêu thụ phân bón của Công ty giảm 2% so với năm 2016, sản phẩm xuất bán ra chậm, tồn đọng nhiều…

Năm 2017 Công ty đã hoàn thành KH SXKD và đầu tư XDCB với các chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.110 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 192,3 tỷ đồng; mức chia cổ tức 13%.
Định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty là: Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực được xác định có những lợi thế cạnh tranh lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện tốt công tác quản trị, điều hành. Tiếp tục khẳng định vị thế và quyết tâm giữ vững là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất. Nắm bắt cơ hội, tranh thủ vượt qua thử thách nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu: Tổng doanh thu và cung cấp dịch vụ: 4.111 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng; mức chia cổ tức 10%. Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB 17,28 tỷ đồng; Chú trọng công tác đầu tư XDCB, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác đầu tư đã đặt ra. Tiếp tục nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty. Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Công ty.

Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Công ty. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong năm qua: Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón. Các sản phẩn phân bón sản xuất ra tiêu thị chậm…Đối với Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao mức độ tiêu thụ phân bón khó khăn hơn so với năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, sự tác động trực tiếp của Luật số 71/2014/QH13 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ giữa các sản phẩm phân bón cùng loại trong nước và nhập khẩu, phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên thị trường…

Với sự đánh giá đúng đắn tình hình thị trường và áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp Công ty hoàn thành SXKD năm 2017. Công ty đã chủ động giảm tải sản xuất  nhằm giảm tồn kho, chủ động trong việc điều hành, với tổng lượng phân bón sản xuất đạt 1.253.357 tấn, bằng 86% kế hoạch năm. Tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 1.098.519 tấn, bằng 99% so với cùng kỳ, bằng 98% so với kế hoạch năm. Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB đạt 227,011 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phấn đấu hoàn thành KH SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản mà HĐQT đã đề ra cho Công ty trong năm 2018.
 
Tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông đã thảo luận và đề xuất các ý kiến, kiến nghị về chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với Đại hội và HĐQT.
Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty đã giải thích, trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Sơn và ông Trần Quốc Cương thành viên BKS vì lý do cá nhân. Đại hội bầu thay ông Bùi Sơn Hải, UV BCH Đảng bộ, Phó Chánh VP Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là thế thành viên HĐQT. Bầu thay thế ông Vi Hoàng Sơn, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội
 

170 cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng 5.868.008 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018; báo cáo hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; phương án chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 là 13% bằng tiền mặt.

Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ thư ký; thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; phương án chọn Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán. Thông qua việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức hoạt động và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ  của Công ty. Đại hội đã thông qua Biên bản bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS; Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
 Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã thành công và kết thúc tốt đẹp.

 
N.Thêm
 

  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác