bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Bao Bì và Thương mại Lâm Thao


 
Ngày 18/5/2017, tại Hội trường KCN, Công ty CP Bao Bì và Thương mại Lâm Thao đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Ông Văn Khắc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) Chủ tọa Đại hội; tham dự Đoàn Chủ tọa có ông Nguyễn Đình Tuấn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty và ông Vũ Xuân Hồng, Ủy viên HĐQT Công ty. Dự Đại hội còn có thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng các quý vị cổ đông, đại diện cổ đông, Công ty Kiểm toán AVINA.Đoàn chủ tọa Đại hội


Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty.
Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong năm qua: Năm 2016, kinh tế trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn. Với ngành sản xuất bao bì, bên cạnh thuận lợi do giá nguyên liệu, lãi suất ổn định thì còn gặp nhiều khó khăn về thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh chưa bình đẳng về chi phí nhân công và chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra không được như kỳ vọng.
Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phấn đấu hoàn thành KH SXKD, đầu tư cơ bản mà HĐQT đã đề ra cho Công ty trong năm 2017.
Ông Văn Khắc Minh, Chủ tịch HĐQT đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của HĐQT: Năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo cùng Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận, đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua, cụ thể: Doanh thu đạt 58,04 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4,9 tỷ đồng.
Định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty là: Thực hiện tốt công tác quản trị, điều hành. Nắm bắt cơ hội, tranh thủ vượt qua thử thách nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu: Doanh thu: 69,7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 4,05 tỷ đồng; mức chia cổ tức phấn đấu đạt 18%. Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác đầu tư đã đặt ra, đặc biệt là hoàn thành 02 công trình mở rộng nhà in – may và máy in cuộn; đầu tư mua mới 01 máy tráng ghép 02 miệng khuôn để phục vụ cho sản xuất bao bì chất lượng cao. Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông…

Cổ đông và đại diện cổ đông biểu quyết thông qua các văn của kiện Đại hội
 

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban Kiểm soát, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức năm 2016 là 21%.
Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát; thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; phương án chọn Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán. Đại hội đã thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bao Bì và Thương mại Lâm Thao đã thành công và kết thúc tốt đẹp.
 
Hoa Mua
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139