bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức công ty

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

 
Ngày 27/4/2017, tại Hội trường KCN,  Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội; tham dự Đoàn Chủ tọa có ông Phạm Quang Tuyến, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty. Dự Đại hội còn có thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 191 cổ đông, đại diện cổ đông chiếm 78,32% cổ phần có quyền biểu quyết.
Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT đã trình Đại hội báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của HĐQT


Tại Đại hội, ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của HĐQT. Năm 2016 Công ty đã hoàn thành KH SXKD và đầu tư XDCB với các chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu tiêu thụ đạt 4.194 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng.
Định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty là: Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực được xác định có những lợi thế cạnh tranh lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện tốt công tác quản trị, điều hành. Triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020. Nắm bắt cơ hội, tranh thủ vượt qua thử thách nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 4.267 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 4.125 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 252 tỷ đồng; Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB 225 tỷ 737 triệu đồng;  mức chia cổ tức 10%. Chú trọng công tác đầu tư XDCB, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác đầu tư đã đặt ra, đặc biệt là dự án xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm vào hoạt động; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Supe; Dự án đầu tư xây dựng NPK hàm lượng cao công suất 200.000 tấn/năm... Tiếp tục nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty. Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư. 

Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty


Ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty.Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong năm qua: năm 2016 trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức, Miền Bắc rét đậm, Miền Trung, Tây Nguyên khô hạn trên diện rộng, Miền Nam xâm ngập mặn trên diện rộng, thiếu nguồn cung cấp nước tưới cho cây trồng nên nhu cầu sử dụng phân bón trong năm 2016 giảm 30% so với cùng kỳ. Luật 71/2014/QH13 ra đời năm 2015, các mặt hàng phân bón thuộc mặt hàng không chịu thuế GTGT do không được khấu trừ nên phải tính vào chi phí sản xuất, làm tăng đầu vào các nguyên liệu, vật tư cho sản xuất…là nguyên nhân chính làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra  không được như kỳ vọng.
Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phấn đấu hoàn thành KH SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản mà HĐQT đã đề ra cho Công ty trong năm 2017.
 


 

Cổ đông dự Đại hội thảo luận kế hoạch XSKD và đầu tư xây dựng phát triển sản xuất.


Tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông đã thảo luận và đề xuất các ý kiến, kiến nghị về chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với Đại hội và HĐQT.
Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty đã giải thích, trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông tại Đại hội.
 Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết các văn kiện Đại hội.


191 cổ đông, đại diện cổ đông , chiếm 78,32%  cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017; báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; phương án chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 là 10% bằng tiền mặt.
Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban Kiểm soát; thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; phương án chọn Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán. Thông qua việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty. Đại hội đã thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã thành công và kết thúc tốt đẹp.
 
N.Thêm

 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139