bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015


 Ngày 22/4/2015, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ tọa đại hội; tham dự đoàn chủ tọa có ông Nguyễn Duy Khuyến, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành Công ty và ông Phạm Quang Tuyến, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Về dự đại hội có thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 237 cổ đông và đại diện cổ đông chiếm 99,93% cổ phần  có quyền biểu quyết tại Đại hội.


Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày báo cáo hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015 của HĐQT. Báo cáo đã đánh giá cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao cho; kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.
 


 

Ông Nguyễn Duy Khuyến, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Năm 2014, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước, mặc dù kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát như môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, sức mua giảm. Trước tình hình đó, HĐQT tiếp tục bám sát các mục tiêu, kịp thời tổ chức, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đã đạt được kết quả tích cực. Năm 2014 Công ty đã hoàn thành KH SXKD và đầu tư XDCB, vượt thời hạn trước 4 ngày, với các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị SXCN đạt 1.087 tỷ 229 triệu đồng, bằng 99,3% so với kế hoạch, bằng 99,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 562 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch; Nộp ngân sách 211 tỷ 529 triệu đồng, bằng 118,6% so với kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó sản xuất Supe lân: 794.720 tấn; Lân Nung Chảy: 101.720 tấn; NPK-S: 730.126 tấn; Axit sunphuric: 271.475 tấn;. Doanh thu tiêu thụ đạt 5.357 tỷ 040 triệu đồng, bằng 103,9% so với kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó Supe lân tiêu thụ 535.347 tấn; Lân nung chảy 55.294 tấn; NPK-S 829.680 tấn; Axit sunphuric 6.038 tấn. Giá trị đầu tư XDCB đạt 72 tỷ 844 triệu đồng. Thu nhập bình quân 9,85 triệu đồng/người/tháng, bằng 111,4% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ.
Định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT là duy trì vị thế ổn định, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, quan tâm đầu tư, đảm bảo chất lượng, tăng cường nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm. Nắm bắt cơ hội, tranh thủ vượt qua thử thách nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu: giá trị SXCN: 4.593 tỷ đồng. Doanh thu tiêu thụ 4.789 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng; Nộp ngân sách 141 tỷ 235 triệu đồng; Tổng giá trị đầu tư XDCB 108 tỷ 022 triệu đồng; Mức chia cổ tức tối thiểu là 20%.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đổi mới và tập trung vào chất lượng sản phẩm, chú trọng công tác bán hàng; Tiếp cận và đáp ứng sự quan tâm của các nhà đầu tư, xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi và lợi ích khác của cổ đông, công chúng đầu tư và người lao động trong Công ty, tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế Công ty trong lĩnh vực phân bón và hóa chất; Tiếp tục vận hành và hoàn thiện các quy chế đã ban hành.
Ông Nguyễn Duy Khuyến, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty. Báo cáo nếu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được trong năm qua; các bài học kinh nghiệm cho năm 2015. Một số giải pháp cơ bản nhằm phấn đấu hoàn thành KH SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản mà HĐQT đã đề ra cho Công ty trong năm 2015.

Cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã tham gia nhiều ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong thời gian tới của Công ty.
Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Duy Khuyến; Lê Hồng Thắng đã trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông tại Đại hội.
237 cổ đông, đại diện cổ đông chiếm 99,93% cổ phần  có quyền biểu quyết tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua: báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015; báo cáo hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2014 là 40% bằng tiền mặt. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, phương án chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Thông qua việc sửa đổi một số điều trong điều lệ của Công ty. Đại hội đã thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.
 Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Từ trái qua phải: ông Nguyễn Khang, ông Khúc Ngọc Giảng, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Phạm Quang Tuyến và ông Nguyễn Thành Công Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Từ trái qua phải: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Trần Quốc Cương và ông Trần Văn Chuyên)Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chia tay các ông nguyên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015 không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất lâm Thao đã bầu được 5 thành viên  HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020  gồm ông Nguyễn Văn Thiệu; ông Phạm Quang Tuyến; ông Nguyễn Thành Công; ông Khúc Ngọc Giảng và ông Nguyễn Khang. Ban kiểm soát gồm: ông Nguyễn Văn Thọ; ông Trần Quốc Cương và ông Trần Văn Chuyên.
HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Văn Thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; ông Trần Quốc Cương đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.
Đại hội lưu luyến chia tay các ông, bà là thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014  không tham gia vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Nguyễn Thêm
 
 
 
 

 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436